O univerzitetu

Univerzitet Crne Gore osnovan je 1974. godine i predstavlja najstariju ustanovu visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Na Univerzitetu studira više od 20.000 studenata.

Univerzitet Crne Gore osnovan je 1974. godine i predstavlja najstariju ustanovu visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Na Univerzitetu studira više od 20.000 studenata.

Najveća je i jedina sveobuhvatna visokoobrazovna institucija u državi, koju čine devetnaest fakulteta i dva naučna instituta.

Od 2004. godine organizacija nastave i ispita odvija se  u skladu sa principima Bolonjske deklaracije. Univerzitet je organizovan po uzoru na moderne evropske univerzitete. Ima sjedište u Podgorici, a jedinice i studijski programi locirani su i u Nikšiću, Cetinju, Kotoru, Herceg Novom, Baru, Budvi, Bijelom Polju i Beranama.

Univerzitet Crne Gore član je Evropske asocijacije univerziteta (EUA).

Dan Univerziteta obilježava se 29. aprila, jer je tog dana 1974. godine formirana Skupština koja će upravljati Univerzitetom u Titogradu, sastavljenom od Ekonomskog, Tehničkog i Pravnog fakulteta, Pedagoške akademije, Više pomorske škole i Istorijskog, Poljoprivrednog i Instituta za biološka i medicinska istraživanja. Godinu kasnije, Univerzitet je promijenio ime u Univerzitet ,,Veljko Vlahović“, a od 1992. godine nosi naziv Univerzitet Crne Gore. Iz Pedagoške akademije, a kasnije Nastavničkog fakulteta, formiran je Filozofski fakultet, a 1978. godine iz odsjeka Tehničkog fakulteta nastali su Elektrotehnički, Mašinski i Metalurški fakultet. U narednim godinama Univerzitet je prolazio kroz različite periode reorganizacije. Formirane su nove univerzitetske jedinice, pa je 1999. godine, 25 godina od osnivanja, Univerzitet bio sastavljen od 13 fakulteta, 4 samostalna naučna instituta i jedne više škole.