Nauka i istraživanje - Projekti

Međunarodni projekti

Ekonomski fakultet u Podgorici aktivno učestvuje u realizaciji međunarodnih projekata. Neki od njih su:


Adriatic – Ipa Pacinno
Project code 1°str/0003 (2013–2016)


Cilj PACINNO projekta je osnivanje platforme za saradnju u istraživanju i inovacijama na području jadranskog regiona, sa posebnim akcentom na tehnološke potrebe malih i srednjih preduzeća, koja će stvoriti nove veze između naučno-istraživačkih i akademskih institucija ekonomskog sistema. Nosilac projekta je Univerzitet u Trstu, a  Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore je jedan od partnera na projektu.

Jean Monett Projekti

„EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION STUDY ON THE FACULTY OF ECONOMICS IN MONTENEGRO“ (2012–2015)


Cilj ovog projekta je da, kroz proces cjeloživotnog učenja, doprinese razvoju Crne Gore kao društva zasnovanog na znanju. Tačnije, projektom će se omogućiti unapređenje nivoa znanja o ekonomskoj teoriji i praksi evropskih studija, prepoznavanje zahtjeva crnogorskog tržišta rada u vezi sa ekonomskim znanjima i vještinama u oblasti evropskih ekonomskih integracija, kao i modernizacija obrazovnog procesa, tj. podrška daljem razvoju Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Nosilac projekta je Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet.


„EUROPEAN ECONOMY, INSTITUTIONS AND POLICIES“


Osnovni cilj projekata je unapređenje kvaliteta izvođenja nastave na smjeru Evropske ekonomske integracije kroz unapređenje programa, nastavnih metoda, materijala i kroz jačanje integracije istraživačkih aktivnosti. Modernizacijom obrazovnog procesa, projekat će podržati dalji razvoj Univerziteta Crne Gore, odnosno Ekonomskog fakulteta kao  njegovog sastavnog dijela. Nosilac projekata je Univerzitet Crne Gore.

 

Tempus projekti


Ekonomski fakultet kao partnerska institucija uspješno je realizovao sljedeće Tempus projekte: 

Building of Network for the Further Development of the Small and Medium-Sized Enterprises in B&H and Yugoslavia

Stvaranje mreže za razvoj malih i srednjih preduzeća u BiH i Jugoslaviji, projekat kojim je upravljao Univerzitet u Paderbornu, dok su partnerske institucije bile: KMU institut u Paderbornu, Univerzitet u Gracu, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, ekonomski fakulteti u Sarajevu, Mostaru, Mariboru, Tuzli, Banjaluci, Podgorici, Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Izgradnja regionalne, međunarodno edukativne mreže za dalji razvoj malih i srednjih preduzeća u zemljama bivše Jugoslavije bio je glavni cilj navedenog Tempus projekta. 

Upgrading Undergraduate Business Studies in FRY Unapređivanje dodiplomskih poslovnih studija u SRJ.

Kontraktor na ovom projektu bio je Univerzitet u Udinama, dok su partneri bile sljedeće institucije: Fakultet za menadžment u Bratislavi, Univerzitet za ekonomiju i biznis administraciju u Beču, Univerzitet Žamblu, Univerzitet u Fođi, Ekonomski fakultet u Subotici i Ekonomski fakultet u Podgorici. Glavni i uspješno realizovani ciljevi ovog projekta su:

a. inovacija nastavnih planova;
b. mobilnost predavača i studenata;
c. tehničko opremanje fakulteta;
d. usavršavanje stranih jezika.


Revised and Updated Undergraduate Courses in Entrepreneurship and Industrial Management Osavremenjavanje kurseva Preduzetništvo i Industrijski menadžment na dodiplomskim studijama. Kontraktor na ovom projektu bio je Kraljevski Institut za tehnologiju u Stokholmu, a partneri: Univerzitet ABO AKADEMIJA – Finska, Univerzitet Crne Gore i Ministarstvo nauke i prosvjete Crne Gore. Cilj ovog projekta je kreiranje novih kurseva iz oblasti preduzetništva, marketinga i industrijskog menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. 


Development of BSc Accounting and Finance Degree for the University of Montenegro


Razvoj studija računovodstva i finansija na BSc nivou na Univerzitetu Crne Gore. Projekat kontraktor bio je Univerzitet u Ljubljani, a partneri: Poslovna škola Univerziteta u Griniču, Fakultet za menadžment i finansije, Univerzitet u Varšavi (Leon Kozminski Academy for Entrepreneurship and Management), Ekonomski fakultet u Podgorici. Rezultat ovog projekta je inovacija nastavnog plana kroz uvođenje novog usmjerenja iz oblasti računovodstva i finansija na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Bilateralni naučno istraživački projekti

  • Ekonomska i politička saradnja između Slovenije i Crne Gore kao sredstvo jačanja nacionalne konkurentnosti (2014–2015)
  • Transmisija cijena između Slovenije i Crne Gore: primjer turizma ( 2014–2015)
  • Bilateralni projekat sa Slovenijom: Uticaj investicija u materijalni i nematerijalni kapital, restruktuiranja preduzeća i genetskog materijala na poslovanje i regionalnu saradnju preduzeća u Crnoj Gori (2014–2015)
  • Podizanje konkurentnosti kroz saradnju: Komparativna studija o naučno-tehnološkim inovacijama u poljoprivredi, difuziji i komunikacionim sistemima između Kine i Crne Gore (2014–2016) 
  • Klimatske promjene: globalni izazov i nacionalni odgovori (kineska i crnogorska perspektiva) – stvaranje biznis okruženja za evropske „nove/zelene“ investicije i industrije (2014–2016)
  • Bilateralni projekat sa Austrijom, Zapadni Balkan: Sdi i modeli razvoja (2013–2014)
  • Bilateralni projekat sa Austrijom, unapređenje naučno-istraživačkog rada u ekonomskim istraživanjima (2015–2016)
  • Bilateralni projekat sa Hrvatskom, upravljanje znanjem u funkciji strategije razvoja (2015–2016)

Nacionalni naučno-istraživački projekti:

  • Konkurentnost privrede Crne Gore - kako biti medju 50 najkonkurentnijih zemalja svijeta (Ministarstvo nauke).
  • Konkurentnost građevinskog sektora u Grnoj Gori – uslovi, mogućnosti i pravci unapređenja (Ministarstvo nauke).