Bilateralni naučno istraživački projekti

  • Ekonomska i politička saradnja između Slovenije i Crne Gore kao sredstvo jačanja nacionalne konkurentnosti (2014–2015)
  • Transmisija cijena između Slovenije i Crne Gore: primjer turizma ( 2014–2015)
  • Bilateralni projekat sa Slovenijom: Uticaj investicija u materijalni i nematerijalni kapital, restruktuiranja preduzeća i genetskog materijala na poslovanje i regionalnu saradnju preduzeća u Crnoj Gori (2014–2015)
  • Podizanje konkurentnosti kroz saradnju: Komparativna studija o naučno-tehnološkim inovacijama u poljoprivredi, difuziji i komunikacionim sistemima između Kine i Crne Gore (2014–2016) 
  • Klimatske promjene: globalni izazov i nacionalni odgovori (kineska i crnogorska perspektiva) – stvaranje biznis okruženja za evropske „nove/zelene“ investicije i industrije (2014–2016)
  • Bilateralni projekat sa Austrijom, Zapadni Balkan: Sdi i modeli razvoja (2013–2014)
  • Bilateralni projekat sa Austrijom, unapređenje naučno-istraživačkog rada u ekonomskim istraživanjima (2015–2016)
  • Bilateralni projekat sa Hrvatskom, upravljanje znanjem u funkciji strategije razvoja (2015–2016)