Prof. dr Anđelko Lojpur

  • Datum rođenja: 16/11/1955.
  • Email: andjelko@ac.me
  • Web sajt: http://www.ekonomija.ac.me
  • Telefon:
  • Fax:

Angažovanje na predmetima:


 

BIOGRAFSKI  PODACI

Andjelko S.Lojpur

 

Ime organizacije / preduzeća:    EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA

Ime osobe:    Andjelko S.Lojpur

Zanimanje:   Profesor, dipl. ek.

Datum rodjenja:  16/11/1955.

Godine radnog iskustva u preduzeću: 30

 

Članstvo i aktivnosti u profesionalnim udruženjima: član SEJ, član SE RCG, predsjednik sekcije za menadžment SE RCG, predsjednik skupštine i član UO Udruženja procjenjivača CG, član udruženja i član upravnog odbora Crnogorskog udruženja za menadžment; član udruženja i član upravnog odbora Udruženja procjenjivača, vodeći anаlitičar u Institutu za menadžment, predsjednik Komisije za konkurentnost UPCG, član Savjeta za Visoko obrazovanje RCG (u ranijem sazivu), član UO Instituta računovođa i revizora CG, član Ekonomsko-socijalnog savjeta RCG, član Savjeta za vode Vlade CG,  potpredsjednik Savjeta za nauku; predsjednik Savjeta za nauku CG, član Savjeta za visoko obrazovanje CG; predsjednik Foruma Crnogorske asocijacije menadžera i drugo.  

 

GLAVNE KVALIFIKACIJE:

 

-  biran sam u zvanje redovnog profesora na sljedećim disciplinama: Menadžment, Osnove menadžmenta,  Razvoj organizacije, Transformacija organizacije na Ekonomkom fakultetu u Podgorici i Teorije menadžmenta na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru..

-          prorektor Univerziteta Crne Gore (obavljao funkciju u dva mandata),

-          obavljao funkciju prodekana za naučnoistraživački rad i saradnju sa privredom na EF u dva mandata;

-          glavni pregovarač između Crne Gore i EU za tri poglavlja;

-          rukovodilac primjenjenih postdiplomskih studija menadžmenta EF-a;

-          rukovodilac postdiplomskih studija smjer „Menadžment biznisa“ i „Menadžment u obrazovanju“, na akademskim studijama EF-a;

-          rukovodilac smjera Menadžment na akademskim studijama na fakultetu;

-          objavio udžbenik, više drugih piblikacija i oko 150  naučnih i stručnih radova iz oblasti organizacije, menadžmenta, privatizacije i privrednog razvoja;

-          bio angažovan kao savjetnik Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja Vlade CG za privatizaciju i menadžment;

-          angažovan kao predavač po pozivu na postdiplomskim i doktorskim studijama na više fakulteta u okruženju;

-          više puta boravio u inostranstvu u posjeti raznim fakultetima, s tim što sam obavio dvije specijalizacije u inostranstvu: Univerzitet u Pitsburgu, 2003. godine, London School of Economics and Political Science (LSE), 2005. godine);

-          član Izdavačkog savjeta časopisa “Montenegrin Journal of Economics”; Podgorica;

-          član Izdavačkog savjeta časopisa “Acta Economica ”, EF, Banja Luka;

-          Član Editorial Council časopisa “Computer Science and Informtaion Systems“, ComSIS Consortium;

-     bio angažovan kao član borda direktora u: Telekomu, JP Luka Kotor; Autoremont Podgorica, Marina Bar, Primorka Bar; Barska plovidba Bar, Duvanski kombinat Podgorica, Institut "Simo Milošević" Igalo  i drugo.

-          koordinator dva Tempus programa: „Razvoj i unapređenje malih i srednjih preduzeća“ EF sa Univerzitetom iz Graca i Paderborna, i „Razvoj novog nastavnog plana iz računovodstva i finansija“, 2007; partneri: Ekonomski fakultet Ljubljana, Univerzitet iz Griniča, Menadžment akademija P.Kozminski iz Varšave.

-          rukovodilac više specijalističkih kurseva i sl.

-          izvodio nastavu na Fakultetu za pomorstvo i Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Nikšić, Fakultetu za menadžment i proizvodnju u Trebinju i dr,.

-          vodio sam više specijalitičkih kurseva koje je organizovao Ekonomski fakultet, sam ili u saradnji sa drugim istitucijama kao što su Fond za razvoj, Republički sekretarijat za razvoj i sl; rukovodio kursevima za prestrukturiranje preduzeća, kursevima za izradu biznis plana i sl.

-          objavio oko 11 monografija i oko 140 radova u domaćim i međunarodnim časopisima, konferencijama i sl. 

 

 

PROJEKTI:

 

Kao rukovodilac i saradnik učestvovao sam na izradi više projekata od kojih je većina implementirana.  Navodimo neke od njih:

1)    Studije “Programa  restruktriranja KAP-a” 1992.godine;

2)    Studija sveobuhvatnog prestrukturiranja JP Luka Bar, Podgorica, 1993. - rukovodilac.

3)    Studija sveobuhvatnog prestrukturiranja DP Zavod za geološka istraživanja, Podgorica, 1993. – rukovodilac.

4)    Procjena vrijednosti DP "Prekookeanska plovidba" Bar, Podgorica, 1993. - rukovodilac.

5)    Program prestrukturiranja DP "Drvoimpex" - Podgorica, 1993. - rukovodilac.

6)    Program prestrukturiranja JP "Luka Kotor" Kotor, 1993. - rukovodilac.

7)    Razvoj informacionog sistema Duvanskog kombinata Podgorica, 1993. - rukovodilac.

8)    Program transformacije DP "Crna Gora" Nikšić, Podgorica, 1995.- rukovodilac.

9)    Program organizacionog restrukturiranja DP Crna Gora” Nikšić, Ek. fakultet,  Podgorica,   1995.

10) Program transformacije JP Rudnik uglja Pljevlja, Podgorica, 1997., rukovdilac;

11) Stručni saradnik na programu transformacije i implementacije KAP-a 1994-1996.godina;

12) Program transformacije JP PTT Crne Gore, Elektrotehnički fakultet, Podgorica 1997., rukovodilac;

13) Program privatizacije VK Primorac” Kotor, Podgorica, 1998., rukovodilac;

14) Program procjene vrijednosti JP PTT Crne Gore, Ekonomski Podgorica 1998.g.; rukovodilac;

15) Program organizacionog restrukturiranja JP PTT Crne Gore, Podgorica, 1998.; rukovodilac;

16) Transformacija društvenog fonda SO Podgorica za građevinsko zemljište, poslovni prostor i puteve, Ekonomksi fakultet, Podgorica, 1999.

17) Program opravdanosti osnivanja slobodne zone Luka Bar, Podgorica, 2000.g.; rukovodilac;

18) Program o ekonomskoj opravdanosti osnivanja operatora mobilne telefonije u Crnoj Gori, 2000.g 

19) rukovodilac;

20) Program prestrukturiranja Jadranskog brodogradilišta Bijela”, 2002.g.; rukovodilac;

21) Program prestrukturiranja Duvanskog kombinata” Podgorica, 2003.g. Ekonomski fakultet,

      rukovodilac;

22) Program prestrukturiranja GP Gorica” Podgorica, 2003., Ekonomski fakultet, rukovodilac;

23) Izrada akcionog plana prestrukruriranja AD Luka Bar, 2003.g.

24) Procjena vrijednosti akcijskog kapitala „Jadranskog brodogradilišta Bijela, 2003. Ekonomski fakultet, rukovodilac.

25) Biznis plan JP Luka Bar, 2003.godina

26) Biznis plan JP Luka Kotor 2003. godina

27) Biznis plan Barske plovidbe, 2003.g.

28)  Program privatizacije Barske plovidbe, Bar, 2003., rukovodilac,

29) Program transformacije i procjena vrijednosti NJP „Pobjeda Podgorica, 2004.g., rukovodilac

30)  Procjena vrijednosti HTP Budvanska rivijera, Budva, 2004. godine, rukovodilac

31) Dostignuti nivo razvoja i kvaliteta saobraćajnog podsistema u privredi Crne Gore, 2004.rukovodilac

32)  Ekonomska evaluacija projekta Feasibility study for construction of Bridge over 'Verige' Straits, Direkcija za izgradnju autoputeva Crne Gore, 2004.

33) Definisanje dugoročnog rješenja kvalitetnog snabdijevanja vodom crnogorskog primorjacost/benefit analiza varijantnih rješenja”; Regionalni vodovod Budva i Svjetska banka; 2004.

34) Studija, Pravci privrednog razvoja Crne Gore, Prostorni plan Crne Gore, koautor, 2005.

35) Analiza opravdanosti investicije i zaključenja ugovora između opštine Podgorica i firme „Gintaš“, Ekonomski fakultet, Podgorica, 20055.g.

36) Priprema tenderske dokumentacije za privatizaciju AD „Marina“ Bar; 2005.; rukovdilac

37) Monitoring „Implementacija ugovora o kupoprodaji akcija KAP-a i Rudnika boksita Nikšić, 2006. rukovodilac

38) Izvještaj o procjeni osnovnih sredstava DOOMONTE PUT" Podgorica, 2006. rukovodilac

39) Tenderska dokumentacija „V.Jakić, Pljevlja, 2006., rukovodilac

40) Procjena ekonomske nužnosti i opravdanosti, odnosno neopravdanosti  zaključenja Ugovora o povjeravanju vođenja poslova kompaniji Glencor International AD (Ugovor o upravljanju KAP-om)- vještačenje; Ekonomksi fakulet, Podgorica, 2006.

41) Koje su promjene nastupila u pogledu krajnjeg bilansa uspješnosti poslovanja KAP-a za vrijeme trajanja ugovora sa “Glencor-om” i da li je za KAP nastupila šteta, odnosno da li je ovaj ugovor za KAP bio štetan – vještačenje“; Ekonomksi fakultet, Podgorica, 2006.

42) Izvještaj o procjeni nepokretnosti, postrojenja i opreme „V.Jakić“ Pljevlja, 2006. 

43) Tenderska dokumentacija „HTP Boka H.Novi, 2007. rukovodilac,

44) Implementacije strategije održivog razvoja,  Kancelarija za održivi razvoj CG, 2007.

45) Izbor najboljeg preduzeća 2006. godine, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Podgorica, 2006.

46) Konverzija duga prema članovima odbora direktora AD „Marina“ Bar u akcijski kapital, 2007.

47) Izvještaj o procjeni nepokretnosti, postrojenja i opreme „FEP Plužine, 2007.

48) Izvještaj o procjeni materijalne imovine preduzeća u stečaju „Građevinar“ AD  Pljevlja, 2007. rukovodilac,

49) Biznis plan „Vektra Jakić“ Pljevlja, 2007.

50) Monitoring „Feasibility studija autoputa Bar – Boljare, Minstarstvo pomorstva , Vlada CG, 2007.   

51) Monitoring „Implementacija Ugovora o prodaji „Željezare“ Nikšić;Vlada CG,  2007.

52) Strategija privatizacije „Luka Bar“ Bar; Ministarstvo pomorstva i saobraćaja, Vlada CG, septembar, 2007.

53) Strategija privatizacije „Montenegro airlines“, Ministarstvo pomorstva i saobraćaja, Vlada CG, septembar, 2007.

54) Strategija privatizacije „Željeznice CG“, Ministarstvo pomorstva i saobraćaja, Vlada CG, avgust, 2007.

55) Monitoring kupoprodajnog ugovora Kap-a, 2006-2009.; rukovodilac.